OBCHODNÉ PODMIENKY

OhMyPet s.r.o., Edisonová 4108/29, 82104 Bratislava – Ružinov
IČO:
52374378, DIČ: 2121003148, IČ DPH: SK2121003148
objednavky@ohmydog.sk, tel. 0903 300 830, www.ohmydog.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúcim tovaru prostredníctvom internetového obchodu
www.ohmydog.sk je spoločnosť OhMyPet s.r.o., Edisonová 4108/29, 82104 Bratislava – Ružinov , IČO: 52374378 , zapísaná v OR Okr.súdu Bratislava I Vl.č.: 136969/B
(ďalej len „predávajúci“).

Doručovacia adresa predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo
reklamácie: VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo
Kontakt: objednavky@ohmydog.sk, 0903 300 830 (prac.dni od 8.00 do 16.00hod.).
1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú
na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim
uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické
osoby, ako aj právnické osoby.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením
oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje
k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej
kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu
prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho
(ďalej len „obchod“).

1.4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo
zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní
kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj
osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre
predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo
zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými
osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a
odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho,
obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.

1.7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový
formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak
kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového
formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj
telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou
na adresu predávajúceho.

1.8. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom
produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky
faktúra na úhradu kúpnej ceny, ktorá je zaslaná kupujúcemu spolu s
objednaným tovarom. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť
objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná
objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu
predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom.

1.9. Produktom sa rozumie produkty zo stránky www.ohmydog.sk

2. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného
objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny v
zmysle automaticky vygenerovanej faktúry je návrhom na uzavretie
kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú
dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k
uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia
(elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní kúpnej ceny na
účet predávajúceho, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že
 produkt bol zadaný na odoslanie. Kúpnu cenu je možné zaplatiť aj na
dobierku prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

2.3. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára
„Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, v
opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.4. V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci
povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej
predávajúcim kupujúcemu.

2.5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov
predávajúceho a kupujúceho.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického
obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre
každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke
predávajúceho. Ceny sú uvedené na webovej stránke, vždy vrátane DPH.

3.2. Kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej
úhrade v lehote splatnosti je konečná a nemení sa. Kúpna cena produktov
nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4. Základným platidlom je mena euro a pre zákazníkov z Českej republiky
česká koruna

Spôsob platby:

Dobierka – zaplatenie pri doručení

Bankovým prevodom – zaslanie peňazí prevodom na bankový účet

Bude možná platba prostredníctvom platobnej brány

4. Dodanie produktov

4.1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom
množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5. Cena za
dopravu je uvedená vrátane DPH v objednávkovom formulári na stránke
internetového obchodu.

4.2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu
doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 5 pracovných dní. V
prípade že tovar nie je na sklade a je potrebné ho vyrobiť, sa dodacia lehota
predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom po dohode
s kupujúcim

4.3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to
napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o
tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 5 dní mu vrátiť zaplatenú
kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom
plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi
predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

4.4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim
v objednávke.

4.5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k
rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na
prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a
zásielkových spoločností).

4.6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu
(alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu),
resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci
svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania
súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný
kompletne v zmysle objednávky.

4.8. Pri zásielkovom dodaní je kupujúci povinný vyznačiť poznámku o
poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto
poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí,
alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr
oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a
kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

4.9. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu faktúru v
tlačenej forme.

5. Prevzatie produktu

5.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci
doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej
prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. Uplynutím
lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou
zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na
produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na
tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom
poverenej/splnomocnenej osoby.

6. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene
produktu. Tieto budú vyčíslené vo faktúre a kupujúci sa zaväzuje uhradiť
ich spolu s kúpnou cenou.

7. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom
upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní nasledujúcich
po dni kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
prevezme produkt. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na víkend alebo
sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.
Ak si kupujúci objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto mu
boli dodané po častiach, tovar sa považuje za prevzatý až v okamihu, keď
kupujúci prevezme posledný dodaný tovar. Predávajúci akceptuje
rozhodnutie kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy bez výhrad a výnimiek.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný
informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho
jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou
listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP
prípadne aj emailom na objednavky@ohmydog.sk. Na tento účel môže
kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je
uverejnený na webovej stránke predávajúceho a ktorý mu bol doručený
emailom pri objednaní tovaru.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako
uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy
lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

7.4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby,
ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu
vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, prípadne ďalšie
poplatky, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s objednávkou, od ktorej 
odstupuje. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená
kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil
s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená po doručení
vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

7.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť
alebo ho priniesť na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto
VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od
zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7.7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských
subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom
zákonníku.

7.8. Kupujúci môže stornovať svoju objednávku uskutočnenú
prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24
hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny,
najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a
zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky alebo písomne
upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť
kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho,
ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

7.9. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet
predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu
povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný
storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne 
uzatvorená.

7.10. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej
služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany
kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo
prostredníctvom zásielkovej spoločnosti.

7.11. Doručovacia adresa predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy
alebo reklamácie je nasledovná: VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo
Kontakt: objednavky@ohmydog.sk

8. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

8.1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba 24
mesiacov začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho.
V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za
vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka.

8.2. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho
prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí,
má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu
povahe a rozsahu vady alebo vrátenie celej kúpnej ceny. Ak ide o vadu,
ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po
dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým
produktom bez vád.

8.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe,
a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním
písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne
(elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie
najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.
Reklamačný poriadok sa nachádza aj na webovej stránke predávajúceho v
 sekcii Obchodné podmienky. Reklamačný poriadok ako súčasť VOP obdrží
kupujúci emailom spolu s potvrdením objednávky.

8.5. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie
sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. V prípade že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky,
dodaným tovarom alebo poskytnutými službami, môže kontaktovať
emailom predávajúceho na objednavky@ohmydog.sk. Reklamáciu sa
predávajúci bude snažiť vyriešiť k spokojnosti kupujúceho. Pokiaľ kupujúci
nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie alebo sa domnieva, že jeho
práva boli porušené, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).

9.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická
osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

9.3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa paragrafu 3 Zákona
391/2015 Z.z. môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do
výšky 5 eur s DPH. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa
paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z. Orgánom pre ARS je Slovenská obchodná
inšpekcia alebo iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov zostaveným Ministerstvom hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych- sporov/146987s.

10. Ochrana osobných údajov a súkromia

10.1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a
vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov.

Tieto VOP platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke
predávajúceho, a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Štrauch
s.r.o. Znenie VOP je účinné od 15.10.2016

Reklamačný poriadok a reklamačné podmienky internetového obchodu

Záručná doba a reklamácie tovaru

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený na www.ohmydog.sk. Záruka sa
poskytuje po dobu 24 mesiacov pre spotrebiteľov – fyzické osoby. Pre
ostatných kupujúcich je záručná doba 1 rok. Záručná doba začína dňom
prevzatia tovaru od pošty alebo prepravnej spoločnosti kupujúcim.

2. Informáciu o reklamácii prosím zašlite emailom na
objednavky@ohmydog.sk alebo písomne listinnou formou. Kupujúci môže
využiť formulár reklamačného protokolu. Reklamovaný tovar je potrebné
zaslať na adresu VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo, prípadne doručiť
tamtiež osobne. Odporúčame balík poslať doporučenou zásielkou. Tovar,
prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu
(faktúra).

3. Nekompletnosť zásielky, dodanie neobjednaného alebo nesprávne
dodaného tovaru, prípadne alebo poškodenia tovaru je potrebné oznámiť
e-mailom na adresu objednavky@ohmydog.sk.

4. Reklamácie vrátane odstránenia vady tovaru musia byť predávajúcim
posúdené a vybavené bez zbytočného odkladu ihneď alebo max. do 3
pracovných dní, najneskôr však v odôvodnených prípadoch do 30
kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty
má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru
za nový tovar.

5. Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúcim je kupujúci
bezodkladne kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky a je s ním
dohodnuté rýchle vyriešenie reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie je
mu doručené emailom bez zbytočných prieťahov ihneď po obdržaní
reklamácie.

6. V prípade uznania reklamácie je kupujúcemu podľa jeho rozhodnutia
reklamovaný tovar vymenený kus za kus, prípadne poskytnutý iný tovar
podľa jeho výberu (do hodnoty reklamovaného tovaru). Predávajúci znáša
náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru. Kupujúci obdrží nový
tovar prostredníctvom zásielkovej služby, náklady na dopravu znáša
predávajúci. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade
predávajúci vráti peniaze. V prípade vrátenia tovaru bude cena (vrátane
ceny za dopravu) vrátená kupujúcemu na jeho účet, ktorý uvedie v
reklamácii, ak sa nedohodnú inak. O výsledku reklamácie je kupujúci bez
zbytočných prieťahov informovaný ihneď po ukončení reklamačného
konania a bude mu doručený reklamačný protokol, ktorý dokladuje spôsob
 vybavenia reklamácie.

7. Ak kupujúci dostane za reklamovaný tovar nový výrobok, potom odo dňa
prevzatia nového výrobku platí nová záručná doba.

8. Reklamácia v prípade firemných zákazníkov sa riadi Obchodným
zákonníkom.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom
upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od
kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní nasledujúcich
po dni, kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
prevezme produkt. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na víkend alebo
sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak
si kupujúci objednal viacero produktov v jednej objednávke a tieto mu boli
dodané po častiach, tovar sa považuje za prevzatý až v okamihu,
keďkupujúci prevezme posledný dodaný tovar. Predávajúci akceptuje
rozhodnutie kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy bez výhrad a výnimiek.

2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný
informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho
jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou, doporučenou
listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v VOP prípadne aj
emailom na objednavky@ohmydog.sk. Na tento účel môže kupujúci použiť
vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej
stránke predávajúceho a ktorý mu bol doručený emailom pri objednaní
tovaru.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle
oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako
uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy
lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby,
ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu
vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, prípadne ďalšie
poplatky, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s objednávkou, od ktorej
odstupuje. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená
kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil
s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená po doručení
vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť
alebo ho priniesť na doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v VOP
najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských
subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom
zákonníku.

8. Kupujúci môže stornovať svoju objednávku uskutočnenú
prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24
hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny,
najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a
zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky alebo písomne
upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť
kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, 
ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

9. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej
služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany
kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo
prostredníctvom zásielkovej spoločnosti.

10, Doručovacia adresa predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy
alebo reklamácie je: VABS s.r.o, Kvetná 57/1, 90043 Kalinkovo

Kontakt: objednavky@ohmydog.sk

Alternatívne riešenie sporov

1. V prípade že kupujúci nie je spokojný s vybavením svojej objednávky,
dodaným tovarom alebo poskytnutnými službami, môže kontaktovať
emailom predávajúceho na objednavky@ohmydog.sk. Reklamáciu sa
predávajúci bude snažiť vyriešiť k spokojnosti kupujúceho. Pokiaľ kupujúci
nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie alebo sa domnieva, že jeho
práva boli porušené, môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS).

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba),
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

3. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa paragrafu 3 zákona
391/2015 Z.z. môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do
výšky 5 eur s DPH. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa
paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z. Orgánom pre ARS je Slovenská obchodná
 inšpekcia alebo iný subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov zverejneným Ministerstvom hospodárstva SR

V Bratislave, 12. decembra 2019

Vzor formuláru odstúpenia od zmluvy

Mena
Euro